Burgemeesterskwartier

Veel belangstelling tijdens participatieavond Burgemeesterkwartier

In novemver 2020 organiseerde projectontwikkelaar White House Development een participatieavond voor geïnteresseerden. Tijdens deze avond werden de plannen rondom de woonwijk toegelicht en kwamen veel aspecten van het project naar voren. Ook was er de gelegenheid om vragen te stellen. Wij hebben deze vragen en antwoorden per categorie gebundeld. U vindt ze hieronder terug. Heeft u een aanvullende vraag? Neem dan contact met ons op.

De participatieavond gemist? Bekijk de video van de avond hieronder.

Kosten en inschrijving

De huurprijs van de midden huur woningen zullen tussen €850,- en €950,- liggen. De huurprijs van de sociale huurwoningen wordt bepaald conform de Wet op huurtoeslag artikel 20 lid 2 onder a en b.

Voor de sociale midden huur appartementen verwijzen we naar de vorige vraag. Voor de hogere huurprijzen en de koop is het nog niet duidelijk omdat het ontwerp nog te grof is om aan prijsbepaling te doen.

Iedereen komt in aanmerking om in het Burgemeesterkwartier te wonen.

Via deze website kunt u de enquête doorlopen en hier uw gegevens achterlaten om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom het Burgemeesterkwartier. Voor toewijzing van sociale huurwoningen geldt de reguliere procedure, waarbij u zich dient in te schrijven bij Woningnet.

De verkoopprijzen zijn nog niet duidelijk omdat het ontwerp nog te grof is om aan prijsbepaling te doen.

Dat is mogelijk maar dit is nog niet definitief.

Ja. De woningen worden in beginsel toegankelijk gemaakt, waarbij een deel van de woningen zich extra goed leent voor senioren en mensen met een beperking.

Iedereen heeft evenveel kans.

Planning

Dit is moeilijk te zeggen omdat het afhankelijk is van de looptijd van procedures en eventuele zienswijzen die hierop worden ingediend. Maar als alles loopt zoals we verwachten zouden we in 2023 kunnen starten met bouwen.

Dat zou kunnen.

Naar verwachting circa 2027 / 2028.

Voor de Blokkerlocatie wordt apart een bestemmingsplanprocedure doorlopen, niet voor de gehele spoorzone.

Het wordt een bestemmingsplan op grond van de Wro/Wabo.

Bouw

Deze worden in één gebouw geplaatst. Dit heeft de sterke voorkeur van de woningcorporatie en beleggers.

We zijn nu in de stedenbouwkundige fase en hierop volgt de ontwerpfase waar dit verder wordt uitgewerkt. Er staat wel vast dat er geen vrijstaande woningen komen. Er worden 177 grondgebonden woningen gerealiseerd.

Dit kan per seizoen inzichtelijk worden gemaakt. In de loop van het proces zal dit gevisualiseerd worden en worden gedeeld met omwonenden (via participatie avond en/of website spoorzone).

Ja, het is overwogen maar voor alsnog prevaleert bij zowel de gemeente als de ontwikkelaar dit model. Het proces om tot definitieve hoogtebepalingen per toren te komen loopt nog.

Door de ontwikkelende partij worden/zijn meerdere participatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt input opgehaald voor de verdere planvorming. Ook is het mogelijk om tijdens het bestemmingsplan proces uw zienswijzen in te dienen. Zie verder hieronder.

De hoogte van gebouwen wordt geregeld in het bestemmingsplan. Voor dit plan moet nog een bestemmingsplanprocedure worden gevolgd. In deze procedure moet ook de mogelijkheid worden geboden om tegen een ontwerpbestemmingsplan zienswijzen in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan moet worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt zich via www.overheid.nl via de attenderingsservice aanmelden.

Nee, dit blijven 2-baans wegen. Wel worden de kruispunten op de Burgemeester Jamessingel en de Burgemeester van Reenensingel geoptimaliseerd.

De parkeernorm waar we nu mee werken is een gemiddelde tussen de standaard hoge parkeernorm van de gemeente Gouda en een minimale norm die vaak gehanteerd wordt rondom stations. De norm die wij hanteren wordt genoemd in het ontwikkelperspectief Spoorzone, opgesteld door de gemeente Gouda.

We zijn nu in de stedenbouwkundige fase en daarop volgt de ontwerpfase waar dit verder wordt uitgewerkt.

Dat is nog niet duidelijk.

Om de verkeersbeweging te verdelen en om een veilig oversteekpunt te creëren vanuit de omliggende wijk. Voor fietsen is het mogelijk om door de nieuwe weg naar de Antwerpseweg te fietsen. Voor auto’s is deze doorgang niet mogelijk. Dus de verkeersbewegingen beperken zich alleen voor auto’s die naar de parkeergarage gaan.

Tussen de 60 en 80 m2

Beide.

Dat is nog niet met zekerheid te zeggen. De exacte indeling moet nog gemaakt worden omdat er ook rekening gehouden moet worden met fietsparkeren, traforuimte, energietransitie ruimte enzovoort.

Bij de parkeerruimtes.

Naar aanleiding van deze tweede informatiebijeenkomst wordt nog eens bezien of het plan in hoogte kan worden aangepast, conform de wens van omwonenden. Daarbij wordt uiteraard gelet op de schaduwwerking van de torens. Op een studie met betrekking tot het verlagen van de torens komen we liever later in het participatieproces terug.

Omgeving en groen

In het Ontwikkelperspectief Spoorzone, dat afgelopen zomer door de gemeenteraad is vastgesteld, staat een aantal van dit soort verbindingen beschreven. Sommige ingrepen zijn wat ons betreft op korte termijn al denkbaar, daar waar andere ingrepen onderzocht worden voor de langere termijn. De loop- en fietsbrug over het Gouwekanaal is er eentje die mede vanwege zijn complexiteit onderzocht wordt voor de langere termijn. We zijn het met u eens dat deze brug een belangrijke rol kan spelen in het bereikbaar maken van ’t Weegje en de Oostpolder voor de stad.

De hoven worden deels openbaar toegankelijk.

Nee.

Onderzoek wijst uit dat de plannen zoals die nu zijn gemaakt toereikend zijn ten opzichte van de verwachte parkeergelegenheid.

Het Bouwbesluit bepaalt dat, bij nieuwbouwprojecten van meer dan 10 woningen, voor alle aan te leggen parkeerplaatsen geldt dat deze geschikt gemaakt kunnen worden voor de aanleg van laadinfrastructuur.
Waar het gaat om openbare parkeerplaatsen kunnen bewoners een aanvraag voor het plaatsen van een laadpaal indienen. Voor parkeerplaatsen op eigen terrein geldt dat de eigenaar dit zelf dient te faciliteren.

In het complete plan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het woongenot en privacy van alle bewoners die waar dan ook in de wijk gaan wonen.

Gemiddeld gaat het richting 1 auto per huishouden. Waarbij opgemerkt dient te worden dat voor de sociale appartementen en een deel van de midden huur appartementen met een lagere parkeernorm wordt gewerkt.

Een tunnel is ooit onderzocht maar blijkt vanwege de slechte grond in Gouda financieel gezien onhaalbaar. Om die reden zoeken we naar maatwerkoplossingen per kruispunt om de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers zo goed mogelijk te regelen.

Ja, overwegend wel.

Een van de varianten die momenteel onderzocht wordt, is het aanbrengen van verkeerslichten op het kruispunt Burgemeester Jamessingel – Mijssingel.

Eerste studies laten zien dat er geen extra geluidsoverlast voor direct omwonenden zal plaatsvinden.
In de komende fase zullen wij deze studies verder verfijnen.

Overige

Door middel van het maken van een betonnen bak. De projectconstructeur zal hieraan rekenen.

Waarschijnlijk wel.

Dit is nu nog moeilijk te zeggen.

We volgen hier alle wettelijke en bouwtechnische normen.

Onderzoeken zijn openbaar en kunnen bij ter inzage leggen bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning ingezien worden.

Ja. Plannen worden in overleg met de verschillende instantie gemaakt en getoetst. Hier wordt dus rekening mee gehouden.

Vrij groot.

Alles wordt openbaar gemaakt. Toekomstige vragen kunt u stellen via het contactformulier op onze website of toesturen aan spoorzone@gouda.nl.

Een raam kun je altijd openzetten, maar is qua ventilatie niet nodig.

Als naslagwerk opslaan

Al bovenstaande vragen en antwoorden kunt u via onderstaande knop uitgewerkt in PDF-vorm downloaden.